A | A | A

Søknad om pass

Norsk pass. 
Foto: Peter Foss/MFA Norway.Norsk pass. Foto: Peter Foss/MFA Norway

I forbindelse med overgang til pliktig fremmøte og biometriopptak for pass informeres det herved om at alle personer over 12 år må avgi bilde og fingeravtrykk på ambassaden.

Alle som skal søke om nytt pass hos ambassaden i Tallinn må avtale tid på forhånd. Dette gjøres til Triinu Paist-Palm enten på telefon 627 1000, eller på e-post til Triinu.Paist-Palm@mfa.no

PERSONLIG OPPMØTE

 • Alle som vil søke om pass, skal møte personlig på ambassaden i Tallinn.
  Merk: Dette gjelder også alle barn.

Skjema for søknad om pass blir utlevert ved oppmøte. Skjemaet skal utfylles med blokkbokstaver og tydelig skrift, og inneholder bl.a. spørsmål om signalement (høyde, hår- og øyenfarge) som skal oppgis – også for barn.

Merk:

 • Personer over 12 år skal avgi bilde, fingeravtrykk og signatur.
 • Personer mellom 10 år og 12 år skal avgi bilde og signatur.
 • Personer under 10 år skal kun avgi bilde.

FØLGENDE SKAL MEDBRINGES:

FOR VOKSNE:

 • Nåværende pass. Dersom passet utløp for mer enn 6 måneder siden, skal det også medbringes en attest fra det lokale folkeregister hvor statsborgerskap fremgår.
 • Passgebyr: EUR 50 / Barn under 16 år EUR 30 
 • Betalingsform: kort
 • Evt. navneendring skal også være registrert i norsk folkeregister. Meldingsskjema for navneendring
 • Norsk fødselsnummer (ingen kan få pass uten norsk personnummer)

 FOR BARN under 18 år skal det - i tillegg til ovennevnte - også medbringes:

 • For søknad om pass til barn under 10 år, ta med eget bilde (det er vanskelig å få tatt bildet med opptaksutstyret på ambassaden). Kvalitetskrav til fotografier i pass.
 • Fødsels-/dåps-/navneattest som viser begge foreldres navn. Attesten må være på engelsk.  
 • Begge foreldres pass
 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar skal møte sammen med barn under 18 år. Den som møter, skal legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må skriftlig samtykke samt legitimasjon (fortrinnsvis pass) fra den som ikke møter, medbringes. Fullmaktsskjema
 • Eneansvar (tildelt ved dom, kjennelse, eller avtale) for barn skal dokumenteres (f.eks. separasjonsbevilling).
 • For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet.

Behandlingstid

Søknader blir ikke sendt til Norge før all nødvendig dokumentasjon og gebyr er mottatt og kontrollert ved ambassaden.

Forventet behandlingstid for pass er ca. 1-2 uker når alle papirer er godkjent.
Passet må hentes på ambassaden.
Gammelt pass tas med for makulering.

Norske statsborgere født i utlandet må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Bibeholdbevilling må vedlegges passsøknaden.

NORSK STATSBORGERSKAP FOR BARN FØDT I ESTLAND HVOR EN ELLER BEGGE FORELDRENE ER NORSKE

Dersom en av foreldrene står registrert i Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) som bosatt i Norge er saksbehandler pliktig til å legge til grunn det som er registrert i DSF (både når det gjelder bosetting og vigsel).

- Er mor registrert gift (og bosatt i Norge), vil det være hennes ektemann som skal regnes som barnets far, jfr. pater est-regelen i barnelovens § 3 første ledd. Han skal da uten videre registreres som far i forbindelse med tildelingen av fødselsnummer til bruk i pass.

- Er mor registrert ugift og bosatt i Norge, vil det kreves en farskapserkjennelse i henhold til barnelovens § 4. Alternativt må det foreligge utenlandsk farskapserkjennelse som er godkjent av NAV i henhold til barnelovens § 85 annet ledd, eventuelt farskapsavgjørelse fra et av de andre nordiske land som uten videre godtas i Norge. Foreligger ikke farskapserkjennelse, nordisk farskapsavgjørelse eller annen utenlandsk farskapsfastsettelse godkjent av NAV når Personregisteret mottar søknad om fødselsnummer til pass for barnet, vil det ikke være grunnlag for å registrere noen far på barnet. Utenlandsk fødselsattest gir således ikke grunnlag for å registrere far på barnet i slike tilfeller.

- Dersom det er norsk mann som blir far til barn født i utlandet, og han er registrert bosatt i Norge og ugift i DSF, må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4, for at barnet skal kunne registreres som norsk med norsk far. Denne erkjennelsen må godtas og signeres av mor også.

Dette gjelder ikke dersom norsk borger, mor og/eller far, står registrert som utvandret fra Norge. Da kommer ikke den norske barneloven til anvendelse.

Farskapserkjennelse foretas ved personlig frammøte av begge foreldre på utenriksstasjonen.

 

Informasjon vedrørende statsborgerskap for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

11.09.2012

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet har besluttet at personer som utvandret fra Norge fra 1960 -1975, og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge, vil få omregistrert sitt statsborgerskap fra ”norsk” til ”ukjent” i det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette ble gjennomført i løpet av august 2012.

Dersom man etter dette ikke lenger er registrert som norsk i DSF, må ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet. I den forbindelse vil du bli bedt om å fremlegge følgende dokumentasjon og informasjon:

- kopi av gammelt norsk pass

- opplysning om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Har du ikke et gammelt norsk pass, må du i tillegg oppgi;

- fullt navn

- fødselsdato

- fødested

- foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Bosatte i et annet nordisk land bes fremlegge utskrift fra landets folkeregister som må vise statsborgerskap og som også bør vise når vedkommende innvandret til dette landet.

Er du født i utlandet bør kopi av fødselsattest eller familiebok fremlegges.

1.  Ervervelse av annet statsborgerskap

Ambassaden vil også be deg fremlegge opplysninger om eventuelt annet statsborgerskap, da det er ønskelig å avklare dette før saken tas opp med Skattedirektoratet. Kopi av dokumentasjon for utenlandsk statsborgerskap, f.eks. pass eller statsborgerbrev, eller annen bekreftelse fra myndighetene i vedkommende land må fremlegges. Du vil bli anmodet om å avklare om du har fått det utenlandske statsborgerskapet ved søknad eller samtykke på annen måte. Kommer Skattedirektoratet til at det norske statsborgerskapet er tapt i henhold til tapsregelen i statsborgerlovens § 23 eller § 7 i den tidligere statsborgerlov, vil statsborgerskapet i DSF bli rettet i overensstemmelse med den fremlagte dokumentasjon.

2.  Underretning

Avklaring av statsborgerskapet må påregnes å kunne ta noen uker. Der statsborgerskapet blir endret tilbake til norsk, sender Skattedirektoratet straks underretning til ambassaden som da vil informere deg om dette. Blir det fastslått at du ikke er norsk statsborger, herunder at statsborgerskapet er tapt, vil du også få egen kopi direkte fra Skattedirektoratet der dette fremgår.

3.  Andre spørsmål

Skulle du ha ytterligere spørsmål til denne omregistreringen bes du ta direkte kontakt med Skattedirektoratet på e-post skattedirektoratet@skatteetaten.no.


Bookmark and Share